The Gates, Philadelphia Zoo. 2006

The Gates, Philadelphia Zoo. 2006

Oil on camvas
9 x 12 in